Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna v Morkovicích

Ptejte se knihovny
hledej
Návštěv :
Celkem : 7613
Týden : 24
Dnes : 0
podrobnosti

 

                                         KNIHOVNÍ  ŘÁD

 

               

Městské knihovny v Morkovicích a její pobočky 

Místní knihovny ve Slížanech

 

I.

Základní ustanovení

Čl.1               Právní zakotvení

1      V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Morkovicích  a její pobočky – Místní knihovny ve Slížanech č.j. 23/I/1 ze dne 27. 6. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. Knihovního zákona (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále jen KŘ).

2      Podle § 4, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.  Princip rovného přístupu k informacím je posílen skutečností, že vybrané veřejné knihovnické a informační služby jsou poskytovány zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti.

3      Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4      Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a)       vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b)      Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

c)       Zákon č. 121/2000 Sb., o  právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

d)      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.2               Poslání a činnost Městské knihovny v Morkovicích a pobočky – Místní knihovny ve Slížanech

1      Knihovny jsou knihovnami „základními“ ve smyslu § 9, 11, 12, 13 KZ.

2      Posláním knihovny je:

a)       Městská knihovna v Morkovicích a pobočka – Místní knihovna ve Slížanech jsou veřejnými knihovnami, jejímž účelem je zabezpečovat všem občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

 

Čl.3               Veřejné knihovnické a informační služby Městské knihovny v Morkovicích a pobočky – Místní knihovny ve Slížanech

1      Městská knihovna v Morkovicích poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních KZ, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:

a)       výpůjční služby:

aa)         půjčování z příruční knihovny v budově knihovny – prezenční půjčování,

ab)        půjčování dokumentů a zvukových nosičů mimo budovu knihovny – absenční půjčování,

b)      meziknihovní služby:

ba)        meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR,

c)       reprografické a jiné kopírovací služby:

ca)         xerokopie a jiné druhy kopií,

d)      informační služby:

da)        poradenská služba-informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

db)       lokačně-informační služba-zjišťování a informace o dostupnosti fon­dů,

dc)        přístup do bází dat lokálních i na síti,

dd)       přístup na Internet,

de)        konzultační služba,

e)       propagační služby:

ea)         novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků knihovního fondu,

eb)        pořádání výstav a spoluúčast na výstavách jiných institucí,

ec)         pořádání instruktáží o knihovně a jejím používání,

ed)        vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně, o katalozích, o knihovním fondu apod.,

ee)         WWW stránky knihovny,

ef)         pořádání přednášek, besed a podobných akcí pro uživatele

2      Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.

 

3      Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.

 

4      Pobočka – Místní knihovna ve Slížanech poskytuje uživatelům veřejné

      knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných

      ustanoveních knihovního zákona.

      Jsou to zejména:

 

a)                   výpůjční služby

b)                  meziknihovní výpůjční služby v rámci ČR

c)                   informační služby:

ca) informace o fondech a využívání knihovny

cb) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

d)                  propagační služby:

da) pořádání přednášek, besed a  podobných akcí pro uživatele

 

 

5      Pobočka – Místní knihovna ve Slížanech poskytuje všechny služby bezplatně,

      pouze meziknihovní výpůjční služby poskytuje prostřednictvím Městské

      knihovny v Morkovicích, která si účtuje poplatek (úhrada skutečně vynaložených

      nákladů) stanovený Ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

6      Pokud uživatel pobočky – Místní knihovny ve Slížanech vyžaduje služby, které

      poskytuje pouze Městská knihovna v Morkovicích, musí se stát uživatelem této

      knihovny.  

 

7      Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční       poplatky apod.) jsou Městskou knihovnou v Morkovicích a pobočkou – Místní knihovnou ve Slížanech účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou KŘ.

 

 

 

 

 

II.

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl.4               Registrace uživatele Městské knihovny v Morkovicích a pobočky – Místní knihovny ve Slížanech

1      Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření.

2      Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3      Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, resp. vnitřní směrnice, tohoto KŘ a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje.

4      Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:

a)       č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb – knihovní zákon,

b)      č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

c)       č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

5      Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:

a)       základní identifikační údaje uživatele:

aa)         příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození, druh osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů, případně státní příslušnost u zahraničních uživatelů,

ab)        uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, nemůže užívat služeb knihovny. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR,

ac)         knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny, proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů nahledání v databázi, aby tomuto zabránil. Základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele,  je příjmení, jméno, trvalé bydliště a datum narození,

b)      další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede):

ba)        akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, fax, e-mail a obdobně),

c)       pokud je uživatelem osoba nezletilá uvádí se základní identifikační údaje v obdobném rozsahu a struktuře jako u uživatelů dospělých (viz. Čl. 4, bod 5 a). a zákonný zástupce musí dát písemný souhlas, aby se tato osoba nezletilá mohla stát uživatelem služeb knihovny.

 

6      Knihovna dále o uživateli vede:

a)  údaje služební: 

aa)         údaje o tzv. transakcích – uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ,

b)      údaje účetní:

ba)        údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

7      Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle pravidel  zákona č. 101/2000 Sb.  Zákona o ochraně osobních údajů, resp. podle vnitřní směrnice tohoto KŘ.

Čl.5               Pokyny pro využívání výpočetní techniky v Městské knihovně v Morkovicích

1      Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.

2      Uživatel je povinen:

a)       před začátkem práce předložit službě platný průkaz uživatele,

b)      používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.

3      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

4      Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v síti knihovny nebo v Internetu.

5      Uživatel se nesmí:

a)       žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě,

b)      vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

6      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

7      Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

8      Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

9      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]) a ostatní předpisy. Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

 

 

III.

Výpůjční řád Městské knihovny v Morkovicích a pobočky – Místní knihovny ve Slížanech

Čl.6               Způsoby půjčování

1      Uživatelům knihovny se půjčují dokumenty z vlastního kni­hovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

2      Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních výpůjčních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl.7               Rozhodnutí o půjčování

1      Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon.

2      Mimo budovu knihovny si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:                               

a)       jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b)   jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny,

a)       jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

b)      jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení prezenční jako podmínku.

3      Unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů, dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů.

4      Dokumenty, jejichž pořizovací cena je 400,–- Kč a výše, se půjčují pouze proti podpisu uživatele knihovny.

Čl.8               Počet půjčených svazků

1      Mimo budovu může mít uživatel dospělého oddělení současně vypůjčeno zpravidla nejvýše 20 svazků, resp. položek a uživatel dětského oddělení 10 svazků, resp. položek. 

 

Čl.9               Postupy při půjčování

1      Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad na dokumentu.

2      Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu  a to ústně přímo v knihovně nebo poslat žádost  přes Internet na E-mail knihovny.

3      Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Je-li po třech bezvýsledných objednávkách dokument nezvěstný, může uživatel požádat o jeho revizní zjištění.

Čl.10           Výpůjční lhůty

1      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc.

2      Výpůjční lhůta může být prodloužena:

a)        řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

3      Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky do studoven i pro výpůjčky mimo budovu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku do studovny i výpůjčku mimo budovu nelze prodloužit.

Čl.11           Vracení vypůjčeného dokumentu

1      Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si je vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.12           Ručení za vypůjčený dokument

1      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.

Čl.13           Obecná ustanovení o půjčování

1      Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl.14           Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu

1      Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

2      Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala na vyžádání uživateli potvrzení o vrácení.

3      Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení ( poplatek za upomínku).

4      Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

5      Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.15           Meziknihovní výpůjční služby

1      Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

Čl.16           Práva a povinnosti uživatelů příruční knihovny v Městské knihovně v Morkovicích

1      Uživatel má právo prezenčně užívat volně přístupné fondy z příruční knihovny. Není dovoleno na studijních místech hromadit větší množství dokumentů z příruční knihovny.

 

Čl.17           Reprografické a jiné kopírovací služby v Městské knihovně v Morkovicích

1      Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2      Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet pro svou vlastní potřebu  v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

3      Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

4      Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

                                    

                                      IV.

 

        Hudební oddělení

v Městské knihovně v Morkovicích

 

            

 

 

1        Uživatel služeb hudebního oddělení musí mít platnou čtenářskou legitimaci. 

      Čtenáři z dospělého oddělení si mohou půjčovat absenčně CD, MC a LP ( dále

      jen zvukové nosiče).

      Čtenáři z dětského oddělení mohou využít služeb hudebního oddělení pouze

      prezenčně po předložení platné čtenářské legitimace.

 2       Uživatel je povinodržovat platná ustanovení autorského zákona, půjčené

       zvukové nosiče nesmí využívat pro veřejné produkce popř. kopírovat.

 3       Počet zvukových nosičů jednomu uživateli je omezen na 5 kusů. Při zapsání

      čtenáře a při první výpůjčce se půjčuje pouze 1 zvukový nosič.

 4       Výpůjční doba u zvukových nosičů je 1 týden. Každou výpůjčku potvrdí čtenář svým 

       podpisem. Poplatky za výpůjčky jsou stanoveny v Ceníku, který je přílohou KŘ.

 5        V případě nedodržení dohodnutého termínu vrácení zapůjčeného zvukového

 

       nosiče zaplatí čtenář sankční poplatek z prodlení uvedeného v Ceníku služeb.

 

6        Výpůjčky se neprodlužují. Po 14 dnech od výpůjčky následuje doporučený dopis.

 

      Sankční poplatek je uveden v Ceníku, který je přílohou KŘ. Pokud ani po

 

      obdržení doporučeného dopisu čtenář zvukové nosiče nevrátí, je výpůjčka

 

      vymáhána soudní cestou.

 

7        Uživatel je povinen vrátit zapůjčené zvukové nosiče ve stavu, v jakém je obdržel,

    

      Plně odpovídá za poškození, zničení i ztrátu včetně jejich jednotlivých součástí

    

8        Uživatel hradí v případě poškození /ztráty/ způsobenou škodu až do výše 100%

     

      pořizovacích nákladů zvukových nosičů. O celkové výši náhrady a její formě rozhodne   

     

      vedoucí knihovny. Manipulační poplatek za zpracování činí 20,–- Kč.

 

9        Knihovna nekopíruje zvukové nosiče na svých přístrojích

 

10    Uživatel provádí platbu předem – při výpůjčce zvukového nosiče. Uživatel má právo žádat    

     

       při vrácení zvukového nosiče potvrzení o této skutečnosti na kopii stvrzenky.

 

 

 

V.

Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu Městské knihovny v Morkovicích a pobočky – Místní knihovny ve Slížanech

 

Čl.18           Ztráty a náhrady

1      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2      O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3      Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl.19           Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1      Poplatek z prodlení:

a)       povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den

b)      výše poplatku z prodlení se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě uživatele.

2      Vymáhání nevrácených výpůjček:

a)       nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis vedoucí knihovny) následuje vymáhání právní cestou,

b)      za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každou  vymáhanou položku na výpůjčním kontě uživatele,

c)       v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.

3      Ztráta průkazu uživatele:

a)       za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek dle Ceníku, který je přílohou KŘ.

4      Nehlášená změna adresy:

a)       za zjišťování neohlášené změny adresy se vybírá manipulační poplatek, ke kterému se připočítává částka, kterou musela knihovna zaplatit za úřední zjišťování adresy.

 

Čl.20           Náhrada všeobecných škod

1      Uživatel (instituce) je povinen (povinna) nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2      Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

a)       uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality,

b)      jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny,

c)       požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:

ca)         cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,

3      Při postupu podle bodů b, c je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

4      Při náhradě podle bodů a – c se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za jeden dokument.

5      Při náhradách podle bodů b, c se navíc vybírá na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu manipulační poplatek za jeden dokument.

6      Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

Čl.21           Výjimky z Knihovního řádu

1      Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl.22           Doplňky Knihovního řádu

1      Nedílnou součástí KŘ je Ceník placených služeb a poplatků a Směrnice o ochraně osobních údajů.

Čl.23           Účinnost Knihovního řádu

1      Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

 

 

VII.

Přílohy Knihovního řádu

Čl.24           Seznam příloh:

1.      Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Morkovicích a pobočky – Místní knihovny ve Slížanech.

  1. Směrnice o ochraně osobních údajů Městské knihovny v Morkovicích a pobočky

-Místní knihovny ve Slížanech.

 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem Města Morkovice-Slížany dne 27. června 2002