Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna v Morkovicích

Ptejte se knihovny
hledej
Návštěv :
Celkem : 7611
Týden : 26
Dnes : 0
podrobnosti

Vítejte na stránkách

Městské knihovny v Morkovících

 

OBRÁZEK : let8.jpg

 

Adresa: Městská knihovna v Morkovicích

Náměstí 29

768 33 Morkovice     

 

Telefon: 778 003 280

E-mail: knihovna@morkovice-slizany.cz

www.knihovnamorkovice.webk.cz

 

Půjčovní doba

úterý     10 - 12, 13 - 18 hodin

středa                12 - 17 hodin

čtvrtek               12 - 17 hodin

pátek     10 - 12, 13 - 18 hodin

 

 

Pobočka: Místní knihovna ve Slížanech

Slížany 48

768 33 Morkovice-Slížany

Telefon: 778 003 280

 

Půjčovní doba

1x za měsíc - každé první pondělí v měsíci 16 - 17 hodin

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*

Místní knihovna ve Slížanech

 Změna půjčovní doby - každé první pondělí v měsíci

   16 - 17 hodin

 

*

 

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB KNIHOVNY

 

Půjčujeme čtečku e-knih a tablet na čtení e-knih

 

Čtečku a tablet si může vypůjčit v knihovně pouze registrovaný čtenář starší 15 let.
Výpůjčka je provedena na základně smlouvy o výpůjčce. Výpůjční doba je 1 měsíc a nelze ji prodloužit.

Na čtečky je povoleno nahrávat "vlastní" e-knihy. Po vrácení čtečky je vše mazáno a znovu nahráváno.
Za zapůjčení čtečky a tabletu se neplatí žádná záloha.

 

 

PŮJČOVÁNÍ ZVUKOVÝCH KNIH

 

V rámcí rozšíření služeb knihovny jsme zahájili půjčování zvukových knih. Zatím jsme zakoupili 3 zvukové knihy a pokud bude o tuto nabídku zájem, tak nabídku rozšíříme.

 

 

 OBRÁZEK : vondruska.jpgOBRÁZEK : stalker.jpg  OBRÁZEK : jirotka.jpg

 

 

 

*

 

Ochrana osobních údajů

 

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) informuje Městská knihovna v Morkovicích uživatele níže uvedenými opatřeními:
Účely zpracování osobních údajů (GDPR) jsou:
*evidence uživatelů, se kterými má provozovatel knihovny uzavřenu smlouvu,
*poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb na základě knihovního zákona a blíže vymezených Knihovním řádem
*zasílání zpráv přímo se vztahujících k plnění těchto služeb.
Právním důvodem ke zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.
Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle Nařízení o ochraně fyzických osob (GDPR), resp. vnitřní směrnice a dalších obecně závazných právních předpisů. Knihovna zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřuje. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci knihovny manuálním a automatizovaným způsobem. Při manuálním zpracování jsou data ukládána do uzamčených skříní pod dohledem odpovědného zaměstnance. Přístup je omezen pouze na pověřené zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci
svých pracovních úkolů. Počítačové databáze jsou uloženy a zálohovány na serveru a přístup k datům je chráněn systémem přístupových hesel v rozsahu potřebném k plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Knihovna zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem:
a) poskytování služeb čtenářům,
b) ochrany majetku knihovny a knihovního fondu,
c) hodnocení spokojenost čtenářů a kontroly jakost práce zaměstnanců knihovny,
d) statistického hodnocení činnost knihovny,
e) evidence pohledávek a účetních operací,
f) postupu při vyřizování žádost čtenářů,
g) informování o službách poskytovaných knihovnou.

Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) bydliště,
d) osobní doklad, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů.
Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou
a) další adresa,
b) e-mailová adresa,
c)mobil/telefon,
d) akademické tituly,
e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P (kvůli slevě).
8. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba
nezletilá v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační a další (7)údaje
dospělého uživatele.
Knihovna dále o uživateli vede:
a)Údaje služební tzn. údaje o tzv. transakcích – čtenářské průkazy, provedení a ukončení absenční výpůjčky, MVS, registrace výpůjčky, její prodloužení, odeslané upomínky, rezervaci, přihlášení čtenáře k počítačové sít, internetu resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ a to zejména náhrada škody.
b)Údaje účetní tzn. údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou,
zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č.. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
c) Údaje právní tzn. údaje o právních krocích, které knihovna učinila vůči čtenáři, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Uchovávání osobních údajů
1. Osobní údaje uživatele nebo jeho zástupce, knihovna uchovává na originálech a kopiích písemnost, kterými jsou přihláška uživatele, účetní a právní doklady.
2. Písemnost jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
3. Osobní údaje uživatele nebo jeho zákonného zástupce, knihovna uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu dle bodu 6 – 8,čl. 4 včetně změn Knihovního řádu.
4. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazeném serveru. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
5. Osobní údaje uživatele nebo jeho zákonného zástupce, knihovna zálohuje a uchovává stav databází uvedených v bodě 3 tohoto článku vždy k určitému datu. K zálohám má právo přístupu pouze odpovědný zaměstnanec.
6. Knihovna předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže o to požádá uživatel ve vztahu ke svým údajům, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi čl. 19,20, 21 Knihovního řádu. Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace
1. Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá vyplněnou přihlášku.
2. Osobní údaje uživatele knihovna anonymizuje, jakmile uživatel projeví přání dále nebýt registrovaným uživatelem. Podmínkou je, že tento uživatel nemá vůči knihovně žádný dluh.
3. Osobní údaje uživatele knihovna likviduje v databázi i bez jeho pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky, a zároveň event. uplynul jeden rok od vypořádání jeho posledního dluhu.
4. Účetní údaje knihovna likviduje vždy po uplynutí 5 let dle Skartačního a spisového řádu knihovny.
5. Knihovna nelikviduje základní osobní údaje uživatele, kterému byly rozhodnutím odepřeny služby registrovanému uživateli, po dobu trvání tohoto opatření.
6. Osobní údaje zákonného zástupce uživatele likviduje knihovna, jakmile pominul důvod pro zastupování.
7. Pokud je táž osoba zároveň uživatelem či jeho zákonným zástupcem, likviduje knihovna její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.
8. Uživatel, který vůči knihovně nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za uživatele. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích.
9. Osobní údaje registrovaného uživatele zaznamenané v listinné podobě likviduje knihovna skartací dle Skartačního a spisového řádu knihovny (z.č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
10. Osobní údaje registrovaného uživatele zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

 

v Morkovicích 25. 5. 2018
Jaroslava Okálková - vedoucí knihovny

 

 

 

*

 

Zahájení půjčování e-knih

 

Městská knihovna v Morkovicích ve spolupráci s firmou Palmknihy - eReading s.r.o. nabízí pro své uživatele možnost půjčování e-knih. Jde o tituly ze současné produkce českých nakladatelství.

 

Všechny e-knihy, které si můžete přes naši knihovnu půjčit najdete v našem     On-line katalogu - horní lišta - E-knihy

 

Výpůjčky jsou zdarma.
Výpůjčky jsou omezeny. Jedna osoba si může půjčit nanejvýš 5 e-knih za měsíc.

 

POZOR! Výpůjčky je možné číst jen na zařízeních s operačními systémy iOS a Android (tablety, telefony) a na čtečkách firmy eReading.

 

Co je nezbytné před realizací e-výpůjčky?

 

Být registrovaným uživatelem knihovny a mít zaplacené zápisné.
Mít ve svém uživatelském kontě v knihovně zadanou emailovou adresu.
Založit si účet u společnosti eReading se stejnou emailovou adresou.
Stáhnout aplikaci eReading pro Android a nebo iOS do svého zařízení (zdarma dostupné v centru aplikací).

 

Postup při realizaci e-výpůjčky

 

V on-line katalogu vyhledejte požadovanou e-knihu.
Přihlaste se do svého uživatelského konta (vpravo nahoře).
Tlačítko "Půjčit e-knihu" se stane aktivním. Klikněte na něj a dál pokračujte dle pokynů na obrazovce.
Po přihlášení do aplikace eReading (jméno je email + heslo z registrace na eReading.cz) si e-knihu stáhnete do zařízení.
E-kniha bude v zařízení dostupná dalších 31 dní. Můžete číst.

 

 

 

Pokud Vám cokoli spojeného s e-knihami není jasné, potřebujete poradit, nabízíme individuální konzultace. Použijte kontaktní údaje uvedené níže.

 

Kontakt: Jaroslava Okálková - e-mail: knihovna@morkovice-slizany.cz, mobil: 778 003 280

 

 

 

*

 

Městská knihovna v Morkovicích
pořádá cestovatelskou přednášku

 Španělsko & Portugalsko

 OBRÁZEK : panelsko_1.jpg

 v pondělí 26. února 2018 v 17.00 hodin
v sále kláštera

 OBRÁZEK : panelsko_4.jpg

Seznámíme vás s průběhem velmi pestré expedice po Pyrenejském poloostrově. V Barceloně nás ohromila zpívající Magická fontána, ve Valencii obří akvária s vodními živočichy všech oceánů a v Madridu jsme žasli nad býčími zápasy. Líbilo se nám v bílých vesničkách Andalusie i mezi opicemi na Gibraltaru. Navštívili jsme královské paláce, překrásné katedrály, ale také slavné fotbalové stadiony nebo výrobny pravé iberské šunky. Jeli jsme na nejvyšší horské dráze Evropy a kochali se výhledem na svahy plné vinic, ze kterých pochází věhlasné portské víno.

Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.

 

Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

 

 

 

*

 

 

 Městská knihovna v Morkovicích

přechází od 13. 10. 2017 na nový knihovní systém

TRITIUS

 

*Přechodem z knihovního systému Clavius na knihovní systém Tritius získáme katalogizační informační systém nové generace, webový a dostupný z celého světa. Tritius je také úplný knihovní systém. Je nástupcem systému Clavius - nejrozšířenějšího knihovního systému v ČR a SR.


*Pro uživatele knihovny a veřejnost webový katalog v systému Tritius zpřístupňuje data knihovny v moderním kabátě.

Webový katalog je dobře použitelný i na mobilech a využije jej proto mladší generace. Katalog také umí půjčovat elektronické knihy.

 

 

 

 *

 

 

 

!!! Půjčujeme stolní hry !!!

 OBRÁZEK : 7286.jpg

Záhájení akce "Do knihovny nejen pro knihu" - půjčování domů stolních her pro děti i pro dospělé.

 

Pravidla půjčování:

* hry půjčujeme pouze zaregistrovaným čtenářům od 15 let

* doba půjčení - 14 dnů

* po vrácení pečlivě překontrolujeme zda něco nechybí

* pokud dojde ke zrátě hry nebo nenavratitelné poškození hry

   zaplatí čtenář cenu hry + 20,- Kč manipůlační poplatek

 

Pokud máte rádí stolní hry, tak neváhejte a stavte se do knihovny.